SBC

Αναλαμβάνουμε εξ ολοκλήρου την οργάνωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρακάτω τύπων ερευνών:Τι λέει το κοινό για εσάς;

Όλοι γνωρίζουμε, ότι η επιτυχία μιας Επιχείρησης έγκειται στην αποδοχή της από τους καταναλωτές. Το αποτελεσματικότερο εργαλείο για την εξακρίβωση του πόσο αποδέχεται το καταναλωτικό κοινό μια επιχείρηση, είναι η έρευνα αγοράς.
Πρόκειται για έρευνα που γίνεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, προκειμένου να παραχθούν ποσοτικά δεδομένα των απόψεων, των συμπεριφορών και των απόψεων του κοινού που ενδιαφέρει κάθε επιχείρηση.

Ευρήματα
 • Απόψεις και συμπεριφορά των καταναλωτών
 • Πρότυπα καταναλωτών
 • Πραγματική αγοραστική δύναμη των πιθανών αυτών πελατών
 • Προθέσεις των καταναλωτών σε σχέση με την Επιχείρηση ή /και τα προϊόντα της
 • Απαιτήσεις των πιθανών πελατών και τις αγοραστικές τους συνήθειες
 • Τάσεις και προοπτικές κλάδου
 • Μέγεθος και Μερίδια αγοράς
 • Κέρδη και ζημιές από και προς τον ανταγωνισμό
 • Γνώση μάρκας - εικόνα προϊόντος
 • Αποτελέσματα διαφημιστικής καμπάνιας

Εξετάζοντας τις κρυφές πτυχές της εξυπηρέτησης

Το Mystery Shopping διασφαλίζει την τήρηση προδιαγραφών σε θέματα εξυπηρέτησης και παρουσίασης της εκάστοτε Επιχείρησης. Ο εκάστοτε καταναλωτής και παράλληλα πιθανός πελάτης μιας αλυσίδας, απαιτεί να υπάρχει ομοιομορφία σε όλους τους τομείς δραστηριότητας ενός καταστήματος. Όταν o ανταγωνισμός επενδύει πλέον σημαντικά ποσά στην εξυπηρέτηση των πελατών του, ο σημερινός καταναλωτής δύσκολα θα συγχωρήσει τη μετριότητα στην παροχή υπηρεσιών. Θεωρείται λοιπόν βασικό, ότι για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, το κάθε σημείο πώλησης επιβάλλεται να προσφέρει το ίδιο, αν όχι καλύτερο, επίπεδο υπηρεσιών με όλα τα υπόλοιπα καταστήματα του ανταγωνισμού.Πως γίνεται το mystery shopping;

Η έρευνα πραγματοποιείται με μυστική επίσκεψη εξειδικευμένου Mystery Shopper στο κάθε κατάστημα παριστάνοντας τον πελάτη. Ο μυστικός επισκέπτης βαθμολογεί όλες τις προσαρμοσμένες, κατά περίπτωση, παραμέτρους ελέγχου κάθε τομέα και αιτιολογεί τη βαθμολογία του.

Η έκθεση που συντάσσει ο μυστικός επισκέπτης επεξεργάζεται από έναν αναλυτή - στατιστικολόγο, ο  οποίος αναλύει τα συγκεντρωτικά δεδομένα χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό και παρουσιάζει πληροφορίες και συγκρίσιμα στοιχεία για τις δύο γενικές παραμέτρους: Την εικόνα της Επιχείρησης και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών της

Τι παραπάνω κάνει ο ανταγωνισμός;

Η μελέτη ανταγωνισμού εξετάζει, καταρχάς τον αριθμό των ανταγωνιστικών Επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο και τα οικονομικά μεγέθη τους. Κυρίως, μπορεί να δώσει πληροφορίες για το επίπεδο εξυπηρέτησης και τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών του ανταγωνισμού.

Συγκεντρώνοντας και μελετώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, είμαστε σε θέση να εξάγουμε πληροφορίες για τη θέση της εκάστοτε Επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό παρουσιάζοντας τα εξής:  

 • Δυναμική της Αγοράς
 • Δύναμη των ανταγωνιστών
 • Μερίδιο Αγοράς που κατέχει η Επιχείρηση και τα αντίστοιχα μερίδια που κατέχουν οι ανταγωνιστές
 • Δυνατά και αδύναμα σημεία της Επιχείρησης και των ανταγωνιστών
 • Τρόπος εξυπηρέτησης πελατών που προσφέρουν οι ανταγωνιστές

Χρησιμοποιώντας η Επιχείρηση τη «μελέτη ανταγωνισμού», είναι σε θέση να αναπτύξει την Επιχειρηματική της δραστηριότητα με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίσει έδαφος στην Αγορά και ολοένα και περισσότερο μερίδιο από τους ανταγωνιστές.

Πόσο πιστοί είναι οι πελάτες σας;

Η έρευνα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό η εκάστοτε Επιχείρηση να αντλεί την αντικειμενικότερη άποψη των πελατών της, σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης που αποκόμισαν από την εμπειρία τους με την Επιχείρηση. Τα οφέλη της έρευνας είναι στη πραγματικότητα αναρίθμητα αν αναλογιστούμε, ότι πραγματοποιώντας την έρευνα η Επιχείρηση θα είναι σε θέση να πορευθεί σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της.


Πώς γίνεται η έρευνα ικανοποίησης πελατών;

Εξειδικευμένοι ερευνητές της Εταιρείας μας διεξάγουν προσωπικές συνεντεύξεις με τους πελάτες της επιχείρησης, είτε τηλεφωνικά, είτε πρόσωπο με πρόσωπο.


Ευρήματα

Κατόπιν της συλλογής των δεδομένων ακολουθεί επεξεργασία των στοιχείων και παρουσιάζονται στοιχεία για:

 • Το λόγο που προτίμησαν τα προϊόντα / υπηρεσίες της Επιχείρησης
 • Τη συχνότητα συναλλαγής των πελατών με την Επιχείρηση
 • Τη γνώμη τους για τα παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες
 • Τη γνώμη τους για την εξυπηρέτηση πελατών
 • Το λόγο που τους προσέλκυσε στο κατάστημα
 • Τις μελλοντικές τους προθέσεις
 • Την καλύτερη και τη χειρότερη εντύπωσή τους από το σύνολο των συναλλαγών που πραγματοποίησαν
 • Την εμπειρία τους από τη τελευταία συναλλαγή που πραγματοποίησαν (θετική και αρνητική)


Το πλεονέκτημα της προσωπικής συνέντευξης και τα οφέλη της έρευνας

Τα οφέλη των ερευνών είναι η διατήρηση πελατολογίου (Customer Loyalty), καθώς ο πελάτης χαίρεται που η γνώμη του για την επιχείρηση τυγχάνει σεβασμού και προσωπικού ενδιαφέροντος και η αποδοτικότερη πολιτική marketing μέσω της προσαρμογής της επιχειρηματικής στρατηγικής στις ανάγκες των πελατών.